மர்ம

நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் கொலை செய்வது
3
அத்தியாயம் 3 ஜனவரி 14, 2020
அத்தியாயம் 2 ஜனவரி 14, 2020
18 +நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் துன்மார்க்கருக்கு தண்டனை
4.2
அத்தியாயம் 40 நவம்பர் 23, 2019
அத்தியாயம் 39 நவம்பர் 23, 2019
நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் பேய் மனைவி
3.6
பொத்தான்களைக் காண்பி
பொத்தான்களை மறை
இலவச மன்வா ஹெண்டாய் ஆன்லைனில் படிக்கவும்